GRANTY

W projekcie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów o wartości do 250 zł dla 120 zespołów konkursowych, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami.

Grant może zostać wydany na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów). Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z etapu II.

Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 25 marca 2022 r. 8 kwietnia 2022 r. na stronie głównej. Zostaną one przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi zespół.

NAGRODY

Drobne nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie. 

Pula nagród to 10 000 zł. Przewidziano nagrody dla uczniów i nauczycieli.

Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w etapie I i etapie II.

Każdy uczestnik zespołu zwycięskiego Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 11 osób (10 uczniów i 1 nauczyciela).

Jeśli zespół zostanie laureatem w dwóch etapach, Organizator może przyznać jedną nagrodę zamiast dwóch dla każdego członka zespołu, o łącznej wartości indywidualnych nagród z poszczególnych etapów. Udział w tworzeniu mapy pomologicznej nie jest nagradzany.