Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

Regulamin 7. edycji projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Opiekę nad Konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Konkurs jest finansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A.
 4. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
  www: tradycyjnysad.pl
 5. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.
 6. Konkurs „Tradycyjny Sad” został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

II. Cele 

Celami konkursu są:

 1. Szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji ograniczającego negatywny wpływ upraw na środowisko;
 2. Sadzenie drzew owocowych starych odmian na ogólnodostępnych terenach, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej w Polsce.

III. Przedmiot konkursu

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Przedmiotem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
  1. zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych;
  2. założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew owocowych tradycyjnych odmian sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie.
 3. Siódma edycja Konkursu jest realizowana w roku szkolnym 2023/2024.
 4. W siódmej edycji szkoły będą zakładać sady złożone z jednego lub kilku gatunków drzew owocowych starych odmian (jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni rekomendowanych w projekcie).
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy sad”. Uczestnicy mogą również wziąć udział w tworzeniu Pomologicznej Mapy Polski, jest to zadanie dla chętnych tzn. jest nieobowiązkowe i nie podlega ocenie.
 6. Platformą komunikacji Konkursu jest strona tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

IV. Terminarz

 1. Konkurs trwa w okresie: styczeń – październik 2024 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
  1. Etap I – od lutego do marca 2024 roku;
  2. Etap II – od kwietnia do czerwca 2024 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

V. Adresaci

Uczniowie i uczennice, nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

VI. Zasady udziału

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. W Konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela(-ki), uczniów i uczennic.
 3. Zespół konkursowy składa się z maksymalnie 11 osób z jednej szkoły (mogą to być uczniowie i uczennice z różnych klas), w tym jednego(-j) opiekuna(-ki).
 4. Opiekunem(-ką) Zespołu może być nauczyciel(-ka) lub katecheta(-ka).
 5. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
 6. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów i uczennic różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół zakłada wspólny minisad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszej osobie (z uczniów i uczennic) wchodzących w skład zespołu.
 7. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 9. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:
  1. Szkoła podstawowa;
  2. Szkoła ponadpodstawowa.
 10. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu przez opiekuna(-kę) zespołu;
  2. Zgłoszenie do zespołu konkursowego maksymalnie 10 uczniów i uczennic oraz wgranie ich zgód na udział w konkursie (wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat – załącznik nr 1 do Regulaminu lub wzór zgody dla ucznia w wieku powyżej 16 lat – załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. Wgranie zgody Dyrektora Szkoły w raporcie z I etapu (wzór zgody dyrektora stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), w której Dyrektor wyraża zgodę przeprowadzenie na terenie Szkoły konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie minisadu i deklaruje wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.

VII. Rejestracja i zakładanie zespołu

 1. Rejestracji zespołu powinien(-na) dokonać opiekun(-ka) zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 29 lutego 2024 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rejestracji, o czym będzie informował na stronie konkursu w TERMINARZU.
 2. Podczas rejestracji tworzone jest konto opiekuna(-ki), za pomocą którego opiekun(-ka) zgłasza członków zespołu w panelu „Twój zespół” oraz przesyła raporty z realizacji zadań.
 3. Rejestracja zespołu kończy się otrzymaniem maila powitalnego na adres mailowy podany podczas rejestracji. Jest to potwierdzenie udanej rejestracji.
 4. Opiekun poprzez panel „Twój zespół”:
  1. Dodaje członków zespołu (maksymalnie 10 osób) wpisując ich dane (imię, nazwisko, e-mail);
  2. Załącza pliki ze skanami zgód na przetwarzanie danych uczniów i uczennic.
  3. Dla każdej zgłoszonej osoby (ucznia/uczennicy) tworzy indywidualny dostęp do konta ucznia.

VIII. Realizacja zadań i raporty

 1. Zespół konkursowy bierze udział w dwóch etapach głównych: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy sad” oraz może dodatkowo wziąć udział w tworzeniu uczniowskiej „Pomologicznej Mapy Polski”.
 2. Udział w tworzeniu „Pomologicznej Mapy Polski” jest nieobowiązkowy, nie podlega ocenie i nie jest nagradzany.
 3. Etap I – „Rozmawiamy o sadzie” składa się z czterech zadań, a etap II – „Zakładamy sad” z dwóch zadań. Dokładny opis etapów i zadań znajduje się w zakładce PLAN DZIAŁAŃ na stronie Konkursu.
 4. Jeden zespół wysyła jeden raport z każdego etapu.
 5. Raporty tworzą uczniowie i uczennice po zalogowaniu na koncie ucznia.
 6. Nauczyciel(-ka) sprawdza raport stworzony przez Zespół, następnie przesyła raport do oceny z konta opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 7. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.
 8. Każdy etap i każda kategoria Konkursu są oddzielnie oceniane.
 9. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco:
  1. Etap I „Rozmawiamy o sadzie” – łączna ocena – maksymalnie 600 pkt:
   • 1.1. Budowanie zespołu – 50 pkt;
   • 1.2. Zdobywanie wiedzy – 200 pkt;
   • 1.3. Zaplanowanie sadu – 150 pkt;
   • 1.4. Promocja projektu – 200 pkt.
  2. Etap II „Zakładamy sad” – łączna ocena – maksymalnie 400 pkt:
   • 2.1. Promocja projektu – 200 pkt;
   • 2.2. Zakładanie sadu – 200 pkt.
 10. Komisja Sędziowska, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie oraz działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania.
 11. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu.
 12. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, ale za nieterminowe przesłanie raportu naliczane są punkty karne. Za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 13. Oceny raportów dokonuje Komisja Sędziowska.
 14. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 15. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen członków Komisji Sędziowskiej, pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne i powiększona o średnią arytmetyczną przyznanych punktów dodatkowych.
 16. Wyniki poszczególnych etapów i klasyfikacji grand prix będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI.
 17. Dla każdej kategorii zostanie utworzona klasyfikacja grand prix na podstawie, której zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 18. Klasyfikacja grand prix jest tworzona na podstawie sumy ocen z dwóch etapów.

IX. Granty

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów dla 120 Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najwyżej ocenione.
 2. Wartość grantu wynosi maksymalnie 350 zł.
 3. Pula grantów wynosi do 42 000 zł.
 4. Kwota grantu wspiera założenie minisadu składającego się z tradycyjnych odmian drzew owocowych i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 5. Aby ubiegać się o grant należy przesłać raport z Etapu I wraz z tabelą kosztorysu projektu oraz dołączyć zgodę dyrektora na udział szkoły w konkursie.
 6. Przyjęcie grantu jest równoznaczne z deklaracją realizacji II Etapu projektu i założenia minisadu.
 7. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu II.
 8. Przyznany grant należy wykorzystać w całości na materiały do założenia minisadu.
 9. Granty muszą być wydane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.
 10. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone
  w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.
 11. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 8 kwietnia 2024 r. na głównej stronie konkursu.
 12. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, wskazane przy rejestracji zespołu.
 13. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.
 14. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie wyższej niż 1,50 zł brutto należy zwrócić na konto:
  Fundacja Banku Ochrony Środowiska:
  Numer konta: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001
  Tytuł przelewu: Tradycyjny sad 7 – zwrot grantu.

X. Nagrody rzeczowe 

 1. Pula nagród rzeczowych Konkursu wynosi do 15 000 zł. 
 2. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zwycięskim Zespołom czyli tym, które zajęły pięć pierwszych miejsc w każdej z kategorii w klasyfikacji grand prix.
 3. Każda osoba (tj. opiekun(-ka), uczniowie i uczennice) ze Zwycięskich Zespołów otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu.
 4. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej.
 5. Nagrodzone zespoły nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 6. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród rzeczowych.
 8. O sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje opiekunów(-ki) Zwycięskich i wyróżnionych Zespołów drogą mailową.
 9. Opiekun(-ka) nagrodzonego zespołu jest zobowiązany(-a) do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 6. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość). 
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 9. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą komunikowane na stronie projektu.
 11. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 5 do Regulaminu).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 – Wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat

Załącznik nr 2 – Wzór zgody dla ucznia powyżej 16 lat

Załącznik nr 3 – Wzór zgody dyrektora szkoły

Załącznik nr 4 – Lista materiałów możliwych do sfinansowania w ramach grantu

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych (plik pdf)


Zmiany w Regulaminie:

Dnia 23 stycznia 2024 roku dodano podpunkt 6 w punkcie I. „Postanowienia ogólne”.

Dnia 24 stycznia 2024 został uzupełniony podpunkt 6 w punkcie I. „Postanowienia ogólne”.


Partnerzy

PATRONAT HONOROWY

ŚLEDŹ NASZE DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos