Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

Regulamin 6. edycji projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
  www: tradycyjnysad.pl
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. Patroni honorowi

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Minister Klimatu i Środowiska;
 • Minister Edukacji i Nauki;
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

III. Partnerzy

Partnerami Konkursu są:

 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. Sponsorzy

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

V. Główny cel 

Celem konkursu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji ograniczający negatywny wpływ upraw na środowisko;
 • Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

VI. Przedmiot konkursu

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 1. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
  1. promocja starych odmian drzew owocowych;
  2. założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew owocowych tradycyjnych odmian sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie;
  3. stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;
 2. Szósta edycja Konkursu realizowana w roku szkolnym 2022/2023.
 3. W szóstej edycji szkoły będą zakładać minisady z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych zgodnie z poniżymy wytycznymi:
  1. Zespoły, które będą zakładać nowy sad zobowiązane są do wyboru jednego z pięciu gatunków drzew owocowych tradycyjnych odmian: jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni.
  2. Zespoły, które rozwijają istniejący sad mogą wybrać więcej niż jeden gatunek drzew owocowych tradycyjnych odmian spośród jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy Sad”. Uczestnicy mogą również wziąć udział w tworzeniu Pomologicznej Mapy Polski, jest to zadanie dla chętnych tzn. jest nieobowiązkowe i nie podlega ocenie.
 5. Platformą komunikacji Konkursu jest strona tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

VII. Terminarz

 1. Konkurs trwa w okresie: luty 2023 roku – październik 2023 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
  1. Etap I – od lutego do marca 2023 roku;
  2. Etap II – od kwietnia do czerwca 2023 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

VIII. Adresaci

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

IX. Zasady udziału

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas)
  i jednego opiekuna (nauczyciela).
  1. Na udział i przetwarzanie danych osobowych uczniów poniżej 16 roku życia zgodę muszą wyrazić opiekuni prawni (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
  2. Uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
 4. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
 5. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny minisad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszemu z uczniów wchodzących w skład zespołu. 
 6. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 8. Konkurs jest prowadzony w kategoriach:
  1. Szkoła podstawowa – nowy sad,
  2. Szkoła podstawowa – rozwijamy sad,
  3. Szkoła ponadpodstawowa – nowy sad,
  4. Szkoła ponadpodstawowa – rozwijamy sad.
 9. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu przez opiekuna zespołu;
  2. Zgłoszenie do zespołu konkursowego maksymalnie 10 uczniów oraz wgranie zgód na udział uczniów w konkursie (wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat lub wzór zgody dla ucznia w wieku powyżej 16 lat);
  3. Wgranie zgody Dyrektora Szkoły w raporcie z I etapu (wzór zgody dyrektora stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), w której Dyrektor wyraża zgodę przeprowadzenie na terenie Szkoły konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie minisadu i deklaruje wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 20 lutego 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rejestracji, o czym będzie informował na stronie konkursu w TERMINARZU.
 11. Po zarejestrowaniu zespołu konkursowego tworzone jest konto dla opiekuna zespołu tj. Panel Opiekuna. Tutaj opiekun zespołu zgłasza maksymalnie 10 uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie i przedstawili zgody na udział w projekcie (wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat lub wzór zgody dla ucznia w wieku powyżej 16 lat). Dla każdego zgłoszonego ucznia powstaje Panel Ucznia.
 12. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu przydzielony jest dedykowany Panel Opiekuna i Panele Uczniowskie, które są  dostępne po zalogowaniu.
 13. Raporty konkursowe wypełniane są przez uczniów w Panelu Uczniowskim, natomiast wysyłane do oceny po sprawdzeniu przez Opiekuna z panelu Opiekuna.
 14. Zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych oraz może dodatkowo wziąć udział w tworzeniu uczniowskiej „Pomologicznej Mapy Polski”.
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:  Etapu I – „Rozmawiamy o sadzie” oraz  Etapu II – „Zakładamy sad”.
 16. Udział w tworzeniu „Pomologicznej Mapy Polski” jest nieobowiązkowy, nie podlega ocenie i nie jest nagradzany.
 17. Opiekunem merytorycznym „Pomologicznej Mapy Polski” jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, od lat zbierająca informacje o starych drzewach tradycyjnych odmian.
 18. Warunkiem uczestnictwa w „Pomologicznej Mapie Polski” jest rejestracja do konkursu głównego. Plan zadań, materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN DZIAŁAŃ oraz POMOCE.
 19. Każdy etap i każda kategoria Konkursu są oddzielnie oceniane.
 20. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych
  z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 21. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.
 22. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco:
  1. Etap I – łączna ocena – maksymalnie 600 pkt;
  2. Etap II – łączna ocena – maksymalnie 400 pkt;
 23. Komisja Sędziowska, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie oraz działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania.
 24. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu.
 25. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, ale za nieterminowe przesłanie raportu naliczane są punkty karne. Za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 26. Oceny raportów dokonuje Komisja Sędziowska.
 27. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 28. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen członków Komisji Sędziowskiej, pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne i powiększona o średnią arytmetyczną przyznanych punktów dodatkowych.
 29. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI.
 30. Dla każdej kategorii zostanie utworzona klasyfikacja grand prix na podstawie, której zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W klasyfikacji uwzględniana jest suma ocen z obu etapów.

X. Granty

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów dla 120 Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.
 2. Wartość grantu wynosi maksymalnie 250 zł.
 3. Pula grantów wynosi do 30 000 zł.
 4. Kwota grantu wspiera założenie minisadu składającego się ze z tradycyjnych odmian drzew owocowych i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów). Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Aby otrzymać grant należy określić w raporcie z Etapu I zapotrzebowanie rzeczowe wraz z przewidywanymi kosztami oraz dołączyć zgodę dyrektora na udział szkoły w konkursie.
 6. Przyjęcie grantu jest równoznaczne z deklaracją realizacji II Etapu projektu i założenia minisadu.
 7. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu II.
 8. Kwota wydatkowana na materiały do założenia minisadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu.
 9. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone
  w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.
 10. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 11 kwietnia 2023 r. na głównej stronie konkursu.
 11. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, wskazane przy rejestracji zespołu.
 12. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.
 13. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.
 14. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty grantu należy zwrócić  pozostałe środki na konto:
  Fundacja Banku Ochrony Środowiska:
  Numer konta: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001
  Tytuł przelewu: Tradycyjny sad 6 – zwrot grantu.

XI. Nagrody rzeczowe 

 1. Pula nagród rzeczowych Konkursu wynosi do 15 000 zł. 
 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 3. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca w danej kategorii zdobywając najwyższą sumę ocen za pierwszy i drugi etap (klasyfikacja grand prix).
 4. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zespołom tj. opiekunowi i uczniom.
 5. Każdy uczeń z Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 11 osób tzn. 10 uczniów i 1 opiekuna.
 6. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej. 
 7. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 8. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród rzeczowych.
 10. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie w zakładce WYNIKI.
 11. Opiekun nagrodzonego zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

XII. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 6. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość). 
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 9. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.  Zmiany będą komunikowane na stronie projektu.
 11. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 5 do Regulaminu).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 – Wzór zgody dla ucznia poniżej 16 lat

Załącznik nr 2 – Wzór zgody dla ucznia powyżej 16 lat

Załącznik nr 3 – Wzór zgody dyrektora szkoły

Załącznik nr 4 – Lista materiałów możliwych do sfinansowania w ramach grantu

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (plik pdf)


Partnerzy

PATRONAT HONOROWY

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos