UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE REGULAMIN PLAN ZADAŃ TERMINARZ NAGRODY POMOCE FAQ WYNIKI KONTAKT  

REGULAMIN PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD"

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.

 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
  www: tradycyjnysad.pl

 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. PATRONI HONOROWI

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Minister Klimatu i Środowiska;
 • Minister Edukacji i Nauki;
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;

III. PARTNERZY

 

Partnerami Projektu są:

 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;

 

IV. SPONSORZY

 

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

 

V. GŁÓWNY CEL 

 

Celem konkursu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;
 • Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a w szczególności czereśni, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 

VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
  1. promocja starych odmian drzew owocowych;
  2. założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian czereśni, sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie;
  3. stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;
 3. Czwarta edycja Konkursu realizowana w roku 2021 poświęcona jest tradycyjnym odmianom czereśni.
 4. Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów głównych: "Rozmawiamy o sadzie" i "Zakładamy Sad" oraz dodatkowego, nieobowiązkowego etapu pn. "Pomologiczna Mapa Polski".
 6. Platformą komunikacji Konkursu jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

 

VII. TERMINARZ

 

 1. Konkurs trwa w okresie: styczeń 2021 roku – listopad 2021 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 
  Etap I - od lutego do marca 2021 roku;
  Etap II - od kwietnia do czerwca 2021 roku;
  Etap DODATKOWY -  od lutego do września 2021 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

VIII. ADRESACI

 

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

 

IX. ZASADY UDZIAŁU

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 2. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
  1. Na udział i przetwarzanie danych osobowych uczniów poniżej 16 roku życia zgodę muszą wyrazić opiekuni prawni ( wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ).
  2. Uczniowie, których ukończyli 16 rok życia muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych ( wzór  zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu ).
 3. Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
 4. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
 5. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny mini sad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszemu z uczniów wchodzących w skład zespołu. 
 6. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 8. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  - I kategoria wiekowa - uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej,
  - II kategoria wiekowa - uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 9. W etapie dodatkowym pn. "Pomologiczna Mapa Polski" nie ma rozróżnienia na kategorie wiekowe.
 10. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu przez opiekuna zespołu;
  2. Zgłoszenie do zespołu konkursowego maksymalnie 10 uczniów oraz wgranie zgód na udział uczniów w konkursie (WZÓR ZGODY DLA UCZNIA PONIŻEJ 16 LAT lub WZÓR ZGODY DLA UCZNIA W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT);
  3. Wgranie zgody Dyrektora Szkoły w panelu opiekuna (wzór zgody dyrektora stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), w której Dyrektor wyraża zgodę przeprowadzenie na terenie Szkoły konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie mini sadu i deklaruje wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 5 marca 2021 roku.

 12. Po zarejestrowaniu zespołu konkursowego tworzone jest konto dla opiekuna zespołu tj. Panel Opiekuna. Tutaj opiekun zespołu zgłasza maksymalnie 10 uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie i przedstawili zgody na udział w projekcie (WZÓR ZGODY DLA UCZNIA PONIŻEJ 16 LAT lub WZÓR ZGODY DLA UCZNIA W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT). Dla każdego zgłoszonego ucznia powstaje Panel Ucznia.

 13. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu przydzielony jest dedykowany Panel Opiekuna i Panele Uczniowskie, które są  dostępne po zalogowaniu.
 14. Raporty konkursowe wypełniane są przez uczniów w Panelu Uczniowskim, natomiast wysyłane do oceny po sprawdzeniu przez Opiekuna z panelu Opiekuna.
 15. Zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych oraz może dodatkowo wziąć udział w Etapie dodatkowym - nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej "Pomologicznej Mapy Polski".
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie głównym jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:  Etapu I – „Rozmawiamy o sadzie” oraz  Etapu II - "Zakładamy sad".
 17. Opiekunem merytorycznym Etapu dodatkowego projektu (nieobowiązkowego) jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, od lat zbierająca informacje o starych drzewach tradycyjnych odmian.
 18. Warunkiem uczestnictwa w Etapie dodatkowym jest rejestracja do konkursu głównego. Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz POMOCE.
 19. Każda kategoria wiekowa konkursu jest oddzielnie oceniana i nagradzana.
 20. Każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.
 21. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 22. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.
 23. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco:
  1. Etap I - łączna ocena - maksymalnie 600 pkt;
  2. Etap II - łączna ocena - maksymalnie 400 pkt;
  3. Etap dodatkowy - łączna ocena - maksymalnie 300 pkt.
 24. Komisja Sędziowska, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie oraz działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania.
 25. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu.
 26. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, ale za nieterminowe przesłanie raportu naliczane są punkty karne. Za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 27. Oceny raportów dokonuje Komisja Sędziowska.
 28. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 29. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Komisji Sędziowskiej, pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne i powiększona o średnią arytmetyczną przyznanych punktów dodatkowych.
 30. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI. 

 

X. GRANTY

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów - dla stu pięćdziesięciu Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.
 2. Wartość grantu wynosi maksymalnie 200 zł.
 3. Pula grantów wynosi do 30 000 zł.
 4. Kwota grantu wspiera założenie mini sadu składającego się ze starych odmian czereśni i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini sadów).
 5. Aby otrzymać grant należy określić w raporcie z Etapu I zapotrzebowanie rzeczowe wraz z przewidywanymi kosztami.
 6. Przyjęcie grantu jest równoznaczne z deklaracją realizacji II Etapu projektu i założenia mini sadu.
 7. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu II.
 8. Kwota wydatkowana na materiały do założenia mini sadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu.
 9. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.
 10. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 26 marca 2021 r. na stronie głównej.
 11. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, wskazane przy rejestracji zespołu.
 12. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.
 13. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.
 14. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty grantu należy zwrócić środki na konto Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  Numer konta: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001
  Tytuł przelewu: Tradycyjny sad 4 – zwrot grantu.

XI. NAGRODY

 

 1. Pula nagród Konkursu wynosi do 10 000 zł. 
 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 3. Nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie.
 4. Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w Etapie I i Etapie II.
 5. W Etapie dodatkowym nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 6. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zespołom tj. opiekunowi i uczniom.
 7. Każdy uczeń z Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 8. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej. 
 9. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 10. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 12. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie w zakładce WYNIKI.

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 6. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość). 
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 9. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
 11. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 4 do Regulaminu).
do góry
\

  |    |   |