UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY POMOCE FAQ WYNIKI KONTAKT  
\

REGULAMIN PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD"

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.

 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:

  ul. Żelazna 32, 00-832  Warszawa
  tel. 507 006 579;
  e-mail: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
  www: tradycyjnysad.pl

 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. PATRONI HONOROWI

 

Patronat honorowy nad Projektem objęli:

 •   Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;

 •   Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;

III. PARTNERZY

 

Partnerami Konkursu są:

 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;

 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

 

I V. SPONSORZY

   

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

 

IV. GŁÓWNY CEL 

 

Celem konkursu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;

 • Zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 

V. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

 2. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:

 • promocja starych odmian drzew owocowych;

 • założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie;

 • stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;

 1. Druga edycja Konkursu realizowana w roku szkolnym 2018/2019 poświęcona jest tradycyjnym odmianom grusz.

 2. Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

 3. Konkurs składa się z dwóch etapów głównych: "Rozmawiamy o sadzie" i "Zakładamy Sad" oraz dodatkowego, nieobowiązkowego etapu pn. "Pomologiczna Mapa Polski".

 4. Platformą komunikacji Konkursu jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

V . TERMINARZ

 

 1. Konkurs trwa w okresie: styczeń 2019 – październik 2019.

 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 

  Etap I – od stycznia do marca 2019 roku;

  Etap II - od kwietnia do czerwca 2019 roku;

  Etap DODATKOWY -  od stycznia roku do września 2019 roku;

 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ .

VII. ADRESACI

 

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

 

VIII . ZASADY UDZIAŁU

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

 2. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela)

 3. Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.

 4. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.

 5. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny mini sad i sam decyduje, do której kategorii się zgłasza (klas młodszych czy starszych).

 6. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.

 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 8. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa - uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej, II kategoria wiekowa - uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 9. Każda kategoria wiekowa konkursu jest oddzielnie oceniana i nagradzana.

 10. W etapie dodatkowym nie ma rozróżnienia na kategorie wiekowe.

 11. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:

 12. Zgłaszając szkołę do konkursu opiekun zespołu oświadcza, że Dyrektor szkoły wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie mini sadu i deklaruje wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.

 13. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 28 lutego 2018 roku

 14. Opiekun zespołu konkursowego rejestruje się do Konkursu tylko raz.

 15. Po zarejestrowaniu zespołu konkursowego tworzone jest konto dla opiekuna zespołu. Tutaj opiekun zespołu zgłasza maksymalnie 10 uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie i przedstawili zgody rodziców ( WZÓR ZGODY DLA UCZNIA PONIŻEJ 16 LAT lub WZÓR ZGODY DLA UCZNIA W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT )

 16. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu przydzielony jest dedykowany Panel Opiekuna i Panele Uczniowskie, które są  dostępne po zalogowaniu.

 17. Raporty konkursowe wypełniane są przez uczniów w Panelu Uczniowskim, natomiast wysyłane do oceny po sprawdzeniu przez Opiekuna z panelu Opiekuna.

 18. Zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych oraz może dodatkowo wziąć udział w Etapie dodatkowym - nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej "Pomologicznej Mapy Polski".

 19. Warunkiem uczestnictwa w konkursie głównym jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:  Etapu I – „Rozmawiamy o sadzie” oraz  Etapu II - "Sadzimy sad". 

 20. Opiekunem merytorycznym Etapu dodatkowego projektu (nieobowiązkowego) jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, od lat zbierająca informacje o starych drzewach tradycyjnych odmian.

 21. Warunkiem uczestnictwa w Etapie dodatkowym jest rejestracja do konkursu głównego.Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz POMOCE .

 22. Każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.

 23. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.

 24. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.

 25. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco:

  • Etap 1 - łączna ocena - maksymalnie 600 pkt;
  • Etap 2 - łączna ocena - maksymalnie 400 pkt;
  • Etap dodatkowy - łączna ocena - maksymalnie 300 pkt.
 26. Zespół Sędziowski, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania

 27. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu.

 28. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

 29. Punkty karne naliczane są za nieterminowe przesłanie raportu. Za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych.

 30. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.

 31. Zespół Sędziowski może zdecydować o przyznaniu dodatkowych punktów za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie.

 32. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

 33. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Zespołu Sędziowskiego, a następnie pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne.

 34. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI 

 

X . GRANTY

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów - dla stu pięćdziesięciu  Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.

 2. Wartość grantu wynosi maksymalnie 200 zł.

 3. Pula grantów wynosi do 30 000 zł.

 4. Kwota grantu wspiera założenie mini sadu i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini sadów).

 5. Aby otrzymać grant należy określić w raporcie z Etapu I zapotrzebowanie rzeczowe wraz z przewidywanymi kosztami.

 6. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu 2.

 7. Kwota wydatkowana na materiały do założenia mini sadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu tj. 200 zł.

 8. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.

 9. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 8 kwietnia 2019 r. na stronie głównej.

 10. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, wskazane przy rejestracji zespołu.

 11. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.

 12. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.

XI. NAGRODY

 

 1. Pula nagród Konkursu wynosi do 10 000 zł. 

 2. Fundatorem Nagród jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 3. Nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się trzy zespoły, które otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie.

 4. Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w etapie I i etapie II.

 5. W etapie III nie ma podziału na kategorie wiekowe.

 6. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zespołom tj. opiekunowi i uczniom.

 7. Każdy uczeń z Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.

 8. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej. 

 9. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 10. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.

 12. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie w zakładce WYNIKI

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.

 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 

 5. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły). 

 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 

 8. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 

 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

do góry
\

  |     | |   |     |