UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY POMOCE FAQ WYNIKI KONTAKT

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  al. Solidarności 104
  01-016 Warszawa
  tel. 22 532 71 94;
  e-mail: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
  www: tradycyjnysad.pl
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. PATRONI HONOROWI

 

Patronat honorowy nad Projektem objęli:

 •    Minister Edukacji Narodowej;
 •    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 •    Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
 •    Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;

III. PARTNERZY

 

Partnerami Konkursu są:

 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. SPONSORZY

   

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

IV. GŁÓWNY CEL 

 

Celem konkursu jest:

 •  Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;
 •  Zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian jabłoni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

V. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest: 

  • promocja starych odmian drzew owocowych;
  • założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie;
  • stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;
 3. Pierwsza edycja Konkursu realizowana w roku szkolnym 2017/2018 poświęcona jest tradycyjnym odmianom jabłoni.
 4. Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów głównych: "Rozmawiamy o sadzie" i "Zakładamy Sad" oraz dodatkowego, nieobowiązkowego etapu pn. "Pomologiczna Mapa Polski".
 6. Platformą komunikacji Konkursu jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

V . TERMINARZ

 

 1. Konkurs trwa w okresie: październik 2017 – październik 2018.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 
  Etap I – od października 2017 roku do końca 2017 roku;
  Etap II - od stycznia do czerwca 2018 roku;
  Etap DODATKOWY -  od października 2017 roku do 15 września 2018 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ .

VII. ADRESACI

 

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

V III. ZASADY UDZIAŁU

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 1. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
 2. Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
 3. Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
 4. W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół. Wówczas Zespół Szkół organizuje wspólny mini sad i sam decyduje, do której kategorii się zgłasza (klas młodszych czy starszych).
 5. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 7. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa - uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej, II kategoria wiekowa - uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 8. Każda kategoria wiekowa konkursu jest oddzielnie oceniana i nagradzana.
 9. W etapie dodatkowym nie ma rozróżnienia na kategorie wiekowe.
 10. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu;
  • Wgranie skanu formularza rejestracyjnego z podpisem Dyrektora Szkoły i Opiekuna Zespołu w Panelu Opiekuna. 
 1. Podpisując zgłoszenie do Konkursu Dyrektor wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przyjęcie grantu na założenie mini sadu i wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 2. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację tj. do 15 listopada 2017 roku.
 3. Zespół konkursowy rejestruje się do Konkursu tylko raz.
 4. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu przydzielony jest dedykowany Panel Opiekuna i Panel Uczniowski, który jest  dostępny po zalogowaniu.
 5. Raporty konkursowe wypełniane są przez uczniów w Panelu Uczniowskim, natomiast wysyłane do oceny po sprawdzeniu przez Opiekuna z panelu Opiekuna.
 6. Zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych oraz może dodatkowo wziąć udział w Etapie dodatkowym - nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej "Pomologicznej Mapy Polski". 
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie głównym jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy:  Etapu I – „Rozmawiamy o sadzie” oraz  Etapu II - "Sadzimy sad".  
 8. Opiekunem merytorycznym Etapu dodatkowego projektu (nieobowiązkowego) jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, od lat zbierająca informacje o starych drzewach tradycyjnych odmian.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Etapie dodatkowym jest rejestracja do konkursu głównego oraz wykonanie zadań Etapu. 
 10. Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz POMOCE .
 11. Każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.
 12. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów. 
 13. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie. 
  Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w „Planie działań”):
  • Etap 1 - łączna ocena - maksymalnie 600 pkt;
  • Etap 2 - łączna ocena - maksymalnie 400 pkt + 20 pkt za przystąpienie do Etapu dodatkowego ;
  • Etap dodatkowy - łączna ocena - maksymalnie 300 pkt.
 1. Zespół Sędziowski, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w wytycznych do zrealizowania.
 2. Za samo przystąpienie do zadania uzupełniania mapy pomologicznej i prowadzenie poszukiwań starych drzew przyznawane jest jednorazowo 20 punktów do klasyfikacji ogólnej drugiego etapu Konkursu.
 3. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z terminarzem Konkursu. 
 4. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana. 
 5. Punkty karne naliczane są za nieterminowe przesłanie raportu. Za każdy dzień spóźnienia naliczane są 3 punkty karne. 
 6. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.
 7. Zespół Sędziowski może zdecydować o przyznaniu dodatkowych punktów za wyjątkowe opracowanie zadań w raporcie.
 8. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie można się od nich odwołać. 
 9. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Zespołu Sędziowskiego, a następnie pomniejszona o ewentualnie naliczone punkty karne. 
 10. Oceną etapu jest suma z ocen końcowych raportów. 
 11. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI .

X . GRANTY

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów - dla trzystu Zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.
 2. Granty stanowią nagrody gwarantowane dla szkół, z których pochodzą Zespoły, które przesłały najlepsze raporty za pierwszy etap.
 3. Wartość grantu wynosi 200 zł.
 4. Pula grantów wynosi do 60 000 zł.
 5. Kwota grantu wspiera założenie mini sadu i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów).
 6. Aby otrzymać grant należy określić w raporcie z Etapu I zapotrzebowanie rzeczowe wraz z przewidywanymi kosztami.
 7. Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z Etapu 2.
 8. Kwota wydatkowana na materiały do założenia mini sadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu tj. 200 zł.
 9. Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora. Faktury powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły, do ewentualnego wglądu.
 10. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 31  stycznia 2018 r. na stronie głównej.
 11. Granty zostaną przekazane na konto Szkoły, z którego pochodzi Zespół.
 12. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.
 13. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmianie puli grantów.

XI. NAGRODY

 

 1. Pula nagród Konkursu wynosi  do 10 000 zł. 
 2. Fundatorem Nagród jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 3. Nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się trzy zespoły, które otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie.
 4. Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w etapie I i etapie II.
 5. W etapie III nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 6. Nagrody rzeczowe przyznawane są Zespołom tj. opiekunowi i uczniom.
 7. Każdy uczeń z Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 8. Dodatkowe wyróżnienia mogą zostać przyznane niezależną decyzją Komisji Sędziowskiej. 
 9. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 10. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 12. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie w zakładce WYNIKI .

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 5. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna zespołu). 
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 8. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

PRZEJDŹ DO

   ORGANIZATOR

   PATRONI

   PARTNERZY

   SPONSORZY

   CELE

   PRZEDMIOT

   TERMINARZ

   ADRESACI

   ZASADY UDZIAŁU

   GRANTY

   NAGRODY

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   ZOBACZ WSZYSTKO

do góry

  |     |     |     |     |